הנחמ בלב ילארשיה עויסה תיאשמ
הפיט קר התיה קנעה םיטילפה
.לבסהו רוסחמה םיב