אל םיחצורה - המיאל דירש
לע אל םג ,שיא לע וסח
.םידליה