םייחה םירזוח טאל טאל
חצר רחאל הנשכ - הדנאורל
.הלודגה המחלמהו םעה