(1992 םיקיס)
םיקיסב תומוקמה בורב
תורחא תונידמב םגו
םיימ ןיא ,הייאלמיהב
ךירצ םימה תא .םימרוז
םיתיעל ,התיבה תאשל
.םילודג םיקחרממ
   
(1992 הילמוס)
רתוי ןוסא ןיא ,בער
.םידליה רובע הזימ לודג
.תעטקנ םתוחתפתה
אוה ,םהל םרגנש קזנה
.םייחה לכל ללכ ךרדב

"בדנתמ ץמא" - Wid Without Borders


."בדנתמ ץמא" :עצבמב Wid Without Borders אצוי ,לארשיב הנושארל
יתבל -- ןוגראה עיצמ ,םילשוריב רפס יתב המכ לש המזוי תובקעב
ץמאלו המורת םירהל -- תורבחו םילעפמ ,ךוניח תודסומ ,רפס
חווידב םיבייח ויהיו ,םמשב ואציש ,Wid Without Borders לש ת/בדנתמ
םתרזח םע םילהנמה/םידבועה/םידימלתה ינפב העפוהבו חטשהמ
.תוחילשהמ

חמשנ ,ונתוליעפל ףרטצהל וא םורתל , עצבמל ףרטצהל םכנוצרב םא
(דבלב תילגנאב וניה ןולאשה הז בלשב) . ןולאשה תא ואלמת םא

,םילעופה קנב) 12-782-188990 - 'סמ ןובשחל ריבעהל ןתינ תומורת
:ךרד רשק ונתיא רוציל ןתינ ןכ ומכ .(םילשורי ,היבחר
.91071 םילשורי ,7255 ד.ת
02-5638375 :ןופלטב העדוה ריאשהל וא

,םוריח תומישמ ללוכ ,תולובג אלל עויס לש םיטקייורפה לכ"
םייעוצקמ םיסרוק ,ןכל .ךוראה חווטל ועיפשיש ןפואב םיננכותמ
תוידיימ תולועפמ וניניעב םיפידע ,חטשב העובק תיתשת תמקהו
(ןוגראה תונורקע ךותמ) ".דעומ תורצקו

,ןאדוס םורדל םג םיבורקה םישדוחב ואצי Wid Without Borders יתווצ
.תורחא תונידמו ,ןטוהב תכלממ ,הדנאור