(1992 םיקיס)
םיקיסב תומוקמה בורב
תורחא תונידמב םגו
םיימ ןיא ,הייאלמיהב
ךירצ םימה תא .םימרוז
םיתיעל ,התיבה תאשל
.םילודג םיקחרממ
   
(1992 הילמוס)
רתוי ןוסא ןיא ,בער
.םידליה רובע הזימ לודג
.תעטקנ םתוחתפתה
אוה ,םהל םרגנש קזנה
.םייחה לכל ללכ ךרדב

ובוסוקל - Wid Without Borders


הנענ ( 58-032-559-5 המושר התומע) Wid Without Borders
,הינודקמל חולשל ,םיימואלניבה עויסה ינוגראו ם"ואה תאירקל
םיבדנתמ לש םיתווצ ,רבעשל היבלסוגיו הינסוב ,ורגנטנומ , הינבלא
.הקיטסיגולהו האופרה ימוחתב רקיעב םיחמומו

ץוחה דרשמ תאירק תובקעב הקירמא זכרמל עצבמב םיכישממ ונא ןכ ומכ
.הלמטאוגו האוגרקינ ,רודבלס לא ,סרודנוה תולשממו ילארשיה
,תואלקחה ימוחתב םיחמומו םיבדנתמ לש םיתווצ םיניכמ ונא
וסרהנש םיירפכה םירוזאה תא םקשל הרטמב ,תויתשתהו האופרה
."שטימ" ןקירוהה תפוסב

הקירמא זכרמל ואצי Wid Without Borders לש םיחמומהו םיבדנתמה
טקייורפ לכ .ךוראה חווטל םיטקייורפ ומיקיו תוכורא תופוקתל
אלל עויס ישנא .םיימוקמה םיבשותה םע ףותישב ןנכותיו רדגוי
,ועגפנש םירוזיאה יבשותל ילארשי ןויסנו עדי וריבעי תולובג
.רורבו ידוחי ןורתיו ןויסנ לארשיל שי םהבש םימוחתב

חמשנ ,ונתוליעפל ףרטצהל וא בדנתמ ץמאל ,םורתל םכנוצרב םא
(דבלב תילגנאב וניה ןולאשה הז בלשב) . ןולאשה תא ואלמת םא

,םילעופה קנב) 12-782-188990 - 'סמ ןובשחל ריבעהל ןתינ תומורת
:ךרד רשק ונתיא רוציל ןתינ ןכ ומכ .(םילשורי ,היבחר
.91071 םילשורי ,7255 ד.ת
02-5638375 :ןופלטב העדוה ריאשהל וא

,םוריח תומישמ ללוכ ,תולובג אלל עויס לש םיטקייורפה לכ"
םייעוצקמ םיסרוק ,ןכל .ךוראה חווטל ועיפשיש ןפואב םיננכותמ
תוידיימ תולועפמ וניניעב םיפידע ,חטשב העובק תיתשת תמקהו
(ןוגראה תונורקע ךותמ) ".דעומ תורצקו

,ןאדוס םורדל םג םיבורקה םישדוחב ואצי Wid Without Borders יתווצ
.תורחא תונידמו ,ןטוהב תכלממ ,הדנאור