(1992 םיקיס)
םיקיסב תומוקמה בורב
תורחא תונידמב םגו
םיימ ןיא ,הייאלמיהב
ךירצ םימה תא .םימרוז
םיתיעל ,התיבה תאשל
.םילודג םיקחרממ
   
(1992 הילמוס)
רתוי ןוסא ןיא ,בער
.םידליה רובע הזימ לודג
.תעטקנ םתוחתפתה
אוה ,םהל םרגנש קזנה
.םייחה לכל ללכ ךרדב   
(1992 הידובמק)
בייואה םה ,םישקומה
יא חכשנש בייואה ,םלענה
תובגל ךישממו המדאב םש
בורל ,םימימת תונברוק
תוכורא םינש םג ,םירכיא
.תוברקה םות רחאל?Wid Without Borders והמ

םיבייחתמה ,םילארשי לש הצובק ידי לע םקוה Wid Without Borders
יבחרב םידיחי לש םתוכזלו םייסיסבה םהיכרצל תועדומה תא ריבגהל
לע רשפאש לכ תושעל םישקבמו ,ךורא חווטלו יתימא עויס לבקל םלועה
תוביסמ הקוצמו לבס לש בצמב םייוצמה םישנא םתואל הרזע שיגהל תנמ
.םתטילשב ןניאש

םינוגריא םע ףתושמה ןמ שי Wid Without Borders ןוגראל ,ןורקעב
ןה תדחוימו תידוחיי תפסות םיווהמ ונא תאז םע ,םירחא םיירטינמוה
.לארשיב הרבחל ןהו ירטינמוה עויס ינוגרא לש תימואלניבה הליהקל


Wid Without Borders לש הדובעה ךרד

שגדב הלוכ תחתופמ איהו ,הידעיבו היפואב דואמ תנווגמ וניתוליעפ
הנפומ ןהילאש תוימוקמה תויסולכואה לש םיידוחייה םיכרצל דחוימ
חווטל העפשהה ברימ תא תוצמל םידעוימ םיטקייורפה לכ .עויסה
.םיימוקמה םיבשותה םע אלמ הלועפ ףותישב םיחתופמ םהו ,ךוראה

לע תססובמש -- וזכ תירטינמוה תוליעפש ןימאמ Wid Without Borders
תגציימ -- םרותה ףוגה יכרוצ לע תוחפו ,תלבקמה היסולכואה יכרוצ
.םיימואלניבה םיירטינמוהה םינוגראה תליהק ברקב השדח המגמ

לע עיפשתש םיוקמ ונאש ,עויסה תוליעפל תידוחייה ונתשיג לע ףסונב
םייוסמ רסח םילשמ Wid Without Borders ,םלועב עויסה ינוגרא תליהק
ול םשש ןוגרא לארשיב היה אל ,הכ דע .לארשיב היסולכואה ברקב
,םיירטינמוה םיאשונל תועדומה תרבגה ,תישאר :םידעיה ינש תא הרטמ
לש ,ךורא חווטלו הדיפקב תוננכותמ ,תודחוימ תולועפ ןונכת ,תינשו
.לבת יבחרב הקוצמ ירוזא יבשותל הרזעו עויס


Wid Without Borders לש םיטקייורפה

תידוחיי תונמדזה עיצמ Wid Without Borders ,ולא תונורקע לע ססבתהב
תואלקחה ,האופרה ימוחתב רקיעב -- רישע עדי ילעב םילארשיל
יבחרב הקוצמב םירוזא יבשותל ןווגמה םנויסנמ םורתל -- ךוניחהו
.לבת

,םוריח תומישמ ללוכ ,Wid Without Borders לש םיטקייורפה לכ
םייעוצקמ םיסרוק ,ןכל .ךוראה חווטל ועיפשיש ןפואב םיננכותמ
תוידיימ תולועפמ וניניעב םיפידע ,חטשב העובק תיתשת תמקהו
.דעומ תורצקו

,אצומ ילדבה אלל םדאה ייח תא דבכמש ןפואב לעופ Wid Without Borders
לש תויסיסבה ויתויוכז תרימשל לעופ ;תיטילופ הייטנ וא ןימ ,תד
ליעומו יתודידי ןפואב לעופו הביבסה תוכיא לע רמוש ;טרפ לכ
.הביבסל

ותלועפ ךרדו Wid Without Borders ןוגריא

,(ר"כלמ) חוור תונווכ אלל דסומ ,התומע אוה Wid Without Borders
,להנמ דעו .עובק ילועפת סיסב לע תלעופש ,םילשוריב הסיסבש
לעופל איצומ ,רכשב םידבוע לש םצמוצמ רפסממו םיבדנתממ בכרומש
.תונוש תונידמב םוריח-עויס יעצבמו ךורא חווטל םיטקייורפ
.םיחמומ לש קנבבו םיבדנתמ לש תווצב הבוגמ ןוגראה תוליעפ

רוביצב תוטלוב תויומד Wid Without Borders לש םינמאנה רבחב
הרבחה לש ןתינה לככ בחר ןווגמ םיגציימה םישנא ,ילארשיה
.ןוגראה תורטמלו םייסיסבה תונורקעל םיבייוחמהו ,תילארשיה


Wid Without Borders ןומימ

תורבח ,תונרקב ותוליעפ ןומימל הכימתב יולת Wid Without Borders
תוליעפ לכ .לבת יבחרב םייתלשממ-אל םינוגראו ,םידיחי ,םידיגאתו
.חוור תונווכל הנניא ןוגראה